REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SKLEP APIGENROYAL.COM

DEFINICJE

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.apigenroyal.com, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej www.apigenroyal.com
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca to firma BBH Biotech Polska sp. z o.o., prowadzący działalność gospodarczą w Poznaniu ul. Rubież 46H 61-612 Poznań zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000511561 NIP 9721248841 oraz REGON 302690152, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem sklepu internetowego znajdującego się w obrębie strony internetowej www.apigenroyal.com
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem strony internetowej www.apigenroyal.com Sklep świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży towarów w nim zawartych.
 6. Koszyk to element funkcjonalności Sklepu, umożliwiający kompletowanie Produktów przez Klienta, w celu ich zamówienia. Dodanie Produktu do listy Produktów które mają zostać objęte zamówieniem dokonywane jest przez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 7. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (sprzedaż na odległość), poprzez przekazanie przez Klienta danych, na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana z wykorzystaniem sieci internetowej.
 9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
 10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować,
 11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 12. Konto Klienta to strona internetowa znajdująca się na stronie www.apigenroyal.com posiadająca wewnętrzny system zarządzający zamówieniami Klienta, dostępna dla każdego klienta pod warunkiem dokonania wcześniejszej Rejestracji i logowania.
 13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na stronie internetowej www.apigenroyal.com
 14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
 15. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
 16. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
 17. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.
 18. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

WARUNKI OGÓLNE

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem www.apigenroyal.com/regulamin
 2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. Sprzedawca prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI KORZYSTANIA I REJESTRACJA W SKLEPIE APIGENROYAL.COM

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient zobowiązany jest oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem dotyczącym świadczonych usług, polityką prywatności i akceptuje zawarte w tych dokumentach postanowienia. Ponad to, przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, Klient ma prawo dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, obejmuje potwierdzenie przez Klienta iż został poinformowany o treści przepisu, wskazującego, iż cele marketingowe mogą obejmować przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

ŚWIADCZENIE USŁUG BEZPŁATNYCH

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:
  • udostępnienie wyszukiwarki Produktów,
  • informowanie o dostępności Produktów,
  • udostępnienie przycisków kontaktowych,
  • udostępnienie formularza kontaktowego,
  • udostępnienie formularza zamówień,
  • udostępnienie mapy,
  • prowadzenie Konta Klienta,
  • Newsletter,
 2. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia wyszukiwarki Produktów zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki i zostaje rozwiązania w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Zakres niniejszej Umowy obejmuje udostępnienie wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej Sklepu, w celu wyszukania Produktów przy wykorzystaniu słów kluczowych.
 3. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia przycisków kontaktowych zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z przycisku kontaktowego i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie funkcjonalności pozwalających na:
  • Zainicjowanie nawiązania połączenia głosowego ze Sprzedawcą lub z osobą przez niego upoważnioną za pośrednictwem aplikacji zewnętrznej. Skorzystanie z Usługi wymaga zainstalowania, i poprawnego skonfigurowania aplikacji umożliwiającej obsługę linków telefonicznych oraz posiadania urządzeń pozwalających na nadawanie i odbiór dźwięku.
  • Uruchomienie oprogramowania służącego do wysyłania wiadomości elektronicznych, w celu wprowadzenia treści i przesłania jej do Sprzedawcy. Skorzystanie z Usługi wymaga zainstalowania i poprawnego skonfigurowania oprogramowania służącego do obsługi korespondencji e-mail.
 4. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.
 5. Umowa o świadczenie Usługi udostępnienia mapy zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z okna mapy i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie okna aplikacji Mapy Google działającej w domenie https://google.pl/maps na stronie internetowej Sklepu w celu precyzyjnego określania lokalizacji siedziby Sklepu.
 6. Umowa o świadczenie Usługi wprowadzania opinii zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania opinii i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularzy wprowadzania opinii o Produkcie, w celu jej opublikowania. Dodatkowo, Klient ocenia opiniowany Produkt przyznając mu od 1 do 5 „gwiazdek” wyrażających stopień zadowolenia z Produktu w danym zakresie. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych opinii, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu. Ponadto, Klient ma możliwość wyrażenia zainteresowania wybranym Produktem za pośrednictwem serwisów społecznościowych, poprzez skorzystanie z przycisku: „+1”, dla serwisu Google+ (https://plus.google.com) lub „Lubię to!”, dla serwisu społecznościowego Facebook (https://facebook.com), pod warunkiem posiadania konta użytkownika w danym serwisie społecznościowym i zalogowania.
 7. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego zamówieniami Klienta.
 8. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Sprzedawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Klienta właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Produktów lub Usług świadczonych przez Sprzedawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Klienta z subskrypcji przy użyciu linka deaktywującego w obszarze wiadomości Newsletter.
 9. Umowa o świadczenie Usługi dodania Produktu do ulubionych zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili przeniesienia Produktu do listy ulubionych. Przedmiotem niniejszej Umowy jest tzw. Dodanie Produktu do ulubionych, tj. czasowe zapisanie Produktu w pamięci przeglądarki za pomocą tzw. Plików cookies. Produkt dodany do ulubionych jest widoczny na liście ulubionych do momentu wyczyszczenia plików cookies.
 10. Umowa o świadczenie Usługi polecenia wpisu na blogu zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z właściwej funkcjonalności w obrębie bloga i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem Umowy jest udostępnienie formularza pozwalającego na przesłanie informacji o wpisie znajdującym się na blogu w obszarze Sklepu do osób trzecich, za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook (https://facebook.com) lub Google + (https://plus.google.com). Dodatkowo Klient ma możliwość wyrażenia zainteresowania wskazanym wpisem poprzez przydzielenie mu znacznika „Lubię to” w serwisie Facebook, wykorzystując udostępnioną funkcjonalność Sklepu. Skorzystanie z niniejszej Usługi wymaga posiadania konta użytkownika w danym serwisie społecznościowym i zalogowania.
 11. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

ZAMÓWIENIA ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU

 1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa:
  • sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,
  • sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności.
 3. Klient otrzymuje poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informację o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 4. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klientem nie jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, może złożyć zamówienie przy użyciu posiadanego Konta Klienta korzystając z przycisku „Zaloguj się”. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 6. Klient określa adres Dostarczenia oraz dane do wystawienia faktury VAT.
 7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail lub połączenia telefonicznego pod adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany w Danych Kontaktowych Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.
 10. Informacja o maksymalnym terminie wydania Produktu widnieje przy każdym z Produktów dostępnych w Sklepie.
 11. Każdorazowo przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klient informowany jest o dokładnym terminie wydania zamówienia. Sprzedawca informuje o tym Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie przy użyciu danych zamieszczonych w Danych Kontaktowych Klienta.
 12. Termin wydania zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 13. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze w godzinach pracy Sprzedawcy, tj. 08:00-16:00.

ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIE

 1. Zamówienia na Produkty można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 2. Klient kieruje zapytanie ofertowe na adres e-mail, numer telefonu lub numer faksu Sprzedawcy, zależnie od wybranego sposobu składania zamówienia, określając w szczególności:
  • rodzaj i ilość Produktów,
  • sposób wydania Produktów,
  • sposób płatności,
  • adres Dostarczenia,
  • dane do wystawienia faktury VAT.
 3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Sprzedawca przesyła Klientowi, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą ofertę i uwzględniającą informacje o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności, a także treść Regulaminu wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy i właściwym formularzem.
 4. Złożenie zamówienia następuje w drodze przesłania przez Klienta wiadomości e-mail do Sprzedawcy, wyraźnie wyrażającej akceptację oferty przesłanej przez Sprzedawcę wraz z oświadczeniem, iż Klient zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz ma świadomość, iż zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Sprzedawcę.
 6. Postanowienia §4 ust. 11-13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

UPRAWNIENIA KLIENTÓW W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIAMI

 1. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
 2. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
 3. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
  • anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  • dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  • anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

SPRZEDAŻ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
 4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i nie przekracza maksymalnego terminu wydania Produktu, widocznego przy każdym z Produktów dostępnych w Sklepie.
 7. W szczególnych przypadkach możliwe jest wydłużenie terminu wydania Produktów. Sprzedawca informuje o tym Klienta drogą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail zamieszczonego w Danych Kontaktowych Klienta.
 8. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 9. Wydanie Produktów odbywa się: w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta, w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w  przy ul. Rubież 46H 61-612 Poznań  lok. 146 Pon – Pt godz. 9:00-17:00.
 10. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 11. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 13. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta będącego Konsumentem w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyśpieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
 14. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do podjęcia działań wskazanych w powyższym ustępie.

PŁATNOŚCI

 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  • przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  • przelewem lub kartą kredytową/ debetową przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
  • gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
  • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu.
 5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
 6. Sprzedawca z tytułu Usługi Sprzedaży wystawia faktury VAT.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej
 8. Na życzenie Klienta faktura może zostać dołączona do zamówionych Produktów.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  • odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  • uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części,
  • na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny, wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania tutaj.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 4. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest wstrzymanie się z dostarczeniem lub przesłaniem reklamowanego Produktu i załączenie do składanej reklamacji zdjęć obrazujących stwierdzoną wadę fizyczną. Załączone zdjęcia zazwyczaj stanowią wystarczającą podstawę do rozpatrzenia reklamacji, co pozwala na znaczące ułatwienie dochodzenia roszczeń przez Klienta.
 7. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług.
 8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.
 10. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
 11. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 13. Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 15. W przypadku Klientów będących Konsumentami, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania Produktu obowiązek wykazania, że wada lub jej przyczyna istniała w Produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.
 16. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  • złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 17. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Konsument jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
 18. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 19. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy, w tym od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:
  • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 3. Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, zwrot Produktu następuje na koszt Konsumenta.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu jednocześnie Konsumentem, a więc w związku z art. 221 Kodeksu cywilnego niebędącemu osobą fizyczną nabywającą Produkt niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy znajdują się w pouczeniu o odstąpieniu od Umowy, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dostępny do pobrania tutaj.

POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w szczególności treści zamieszczone w celu prezentacji Produktów, treści obejmujące newsy z bloga i poradnika meblowego, są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi,
  • korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  • szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Sklepu, w celu i zakresie o którym informuje przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 3. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Sprzedawcę przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies oraz przekazane w sposób czytelny i komunikatywny przed zebraniem danych lub w chwili ich zbierania.
 5. Prawa o których stanowi punkt powyższy, to w zależności od podstaw przetwarzania danych: prawa dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na ich przetwarzanie, może ona zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
 7. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony na stronie www.apigenroyal.com/regulamin
 8. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 9. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 10. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 11. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 12. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 14. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 15. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
Zarząd BBH Biotech Polska POZNAŃ, 25-09-2018r.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]